โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ร่วมฝึกอบรม “โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ 2565” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 โดยวิทยากร ผศ.มานิตย์ อรรถชาติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

เปิดศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติด และรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ พร้อมทั้งผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกระเบื้องใหญ่ “ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก” และ “เปิดศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติด” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565

กิจกรรมรณรงค์ และแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ “ร่วมกิจกรรมรณรงค์ และแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต” ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565