กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพิมพ์พิศา  ประเสริฐโส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางเจริญ  สำราญ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุรทิน  ฉิมกลาง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางรัชนี   สวัสดิ์ดล
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพรทิพย์  ปฐมสมัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุรทิน  ฉิมกลาง
ครูผู้ดูแลเด็ก

   นางสาววณิชกานต์  พรไธสง
ครูผู้ดูแลเด็ก

back to top