กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพิมพ์พิศา  ประเสริฐโส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางเจริญ  สำราญ
ครู ค.ศ.2

นางสุรทิน  ฉิมกลาง
ครู ค.ศ.2

นางรัชนี   สวัสดิ์ดล
ครู ค.ศ.1

นางสาวชลิตา  ชะตาดี
ผู้ดูแลเด็ก

   นางสาววณิชกานต์  พรไธสง
ผู้ดูแลเด็ก

back to top