ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566

ช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงา…

View More ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้ประชุมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเ…

View More องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้ประชุมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น

การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการทบทวนพัมฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 256…

View More การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการทบทวนพัมฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570