โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม…

View More โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมส่งเสริมการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ “โคราชเมืองกีฬา” ณ สนามที่ว่าการอำเภอพิมาย

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.…

View More กิจกรรมส่งเสริมการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ “โคราชเมืองกีฬา” ณ สนามที่ว่าการอำเภอพิมาย

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

View More การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

อบรมโครงการขับเคลื่อนกลไกสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.…

View More อบรมโครงการขับเคลื่อนกลไกสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565

เจ้าหน้าที่ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านเตย และโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.…

View More เจ้าหน้าที่ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านเตย และโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้พอเพียงบ้านเตย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 อง…

View More โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้พอเพียงบ้านเตย