ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

View More ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563

View More ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563

View More ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร

View More ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

View More ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบื้องใหญ่ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

View More ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบื้องใหญ่ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

View More ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

View More ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

View More ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566

ช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงา…

View More ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566