ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูงไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

View More ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูงไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

View More ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินสะสม)

View More ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินสะสม)

ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบพับเบิ้ลแค็บ

View More ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบพับเบิ้ลแค็บ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จักซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ

View More ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จักซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

View More ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

View More ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2565)

View More ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2565)