Site icon

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

Exit mobile version