Site icon

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ บูรณาการร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การทำไข่เค็มสามสมุนไพร” ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนตำบลกระเบื้องใหญ่ สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่มาแปรรูป เป็นการยกระดับสินค้า ทำเป็นอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมี นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายกองค์การบริการส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด

Exit mobile version