หากตรวจสอบพบข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งที่กองสวัสดิการสังคมได้ในวันและเวลาราชการ