Site icon

กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ

งานด้านเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ด้านสังคมสงเคราะห์

งานด้านการยื่นแบบชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ภาษีป้าย,ค่าธรรมเนียมต่างๆ

Exit mobile version