เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสมส่วน เรืองมะเริง รองนายก อบต. พร้อมปลัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เฟส 2 ร่วมกับคณะทำงานโครงการจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน