เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. นายบุญเสริม ฟุ้งพิมาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบืื้องใหญ่ นางสาวทิพวรรณ์ ทันรังกา ผอ.กองสวัสดิการสังคม และนางสาวน้ำทิพย์ นิพิมาย นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการดูแล กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ณ รพ.สพ.บ้านเตย