เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ.2565 นักกายภาพจาก รพ.พิมายร่วมกับอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูฯ ให้บริการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย ณ ศูนย์พื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน รวมจำนวน 15 ราย และเยี่ยมบ้านโดยอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูฯ จำนวน 4 ราย