วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 65 เวลา 13.30 น. สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม สายตรวจตำบลกระเบื้องใหญ่ ร่วมให้ความรู้รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด แก่นักเรียน ชั้น ป.4 ถึง ม. 3 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่