เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.65 เวลา 13.30 น. นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข สำนักปลัด ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสุขภาพที่บ้าน ม.5 จำนวน 1 ราย เพื่อมอบหมายให้อาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านได้เยี่ยมอย่างต่อเนื่อง