วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักปลัด นำโดยนายบุญเสริม ฟุ้งพิมาย รองปลัด อบต.กระเบื้องใหญ่ พร้อมด้วยนางสาวน้ำทิพย์ นิพิมาย นักวิชาการสาธารณสุข นางราตรี กาดนอก ผู้ใหญ่บ้านกระเบื้องน้อย และสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 นำเสนอผลงานชุมชนปลอดขยะในระบบออนไลน์ (รอบ 2)