วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายก อบต.กระเบื้องใหญ่ มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ์ ทันรังกา ผอ.กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมือให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง (ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล) ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล