เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายก อบต.กระเบื้องใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ได้ดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฟื้นฟูสุขใจใกล้บ้าน โดยการประคบอุ่นด้วยลูกประคบสมุนไพร การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ พร้อมให้คำแนะนำผู้รับบริการนำไปยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้รับบริการรวม 18 ราย