เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ออกติดตามให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ตาม TPMAP ในพื้นที่ตำบลกระเบื้องใหญ่ นำโดย นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายก อบต.กระเบื้องใหญ่ พร้อมด้วยนายสมส่วน เรืองมะเริง รองนายก อบต.กระเบื้องใหญ่ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม