คณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล และตัวแทนกลุ่มอาชีพในเขตตำบลกระเบื้องใหญ่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงวิธีการรายงานผลการดำเนินงานแก่กลุ่มอาชีพ และนัดแนะวันเพื่อลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่