ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่
เรื่อง    การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

https://drive.google.com/drive/folders/1SI-mZzK8mwUPplIWH2uI5RCBIM_E609v