เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี นำโดยนางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ นายสุรเดช เด่นวงษ์ ปลัดองค์การบนิหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมโครงการ