เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ตามนโยบาย “โคราชเมืองกีฬา” “Exercise Exop 2022 Korat Sports City” เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่ง จ.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดดำเนินการประสานและจัดกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้นโยบายร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา โดยมีหน่วยงานหลักๆ เข้าร่วมผลักดันและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ได้ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ณ สนามที่ว่าการอำเภอพิมาย นำโดยนางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายก อบต.กระเบื้องใหญ่ นายสุรเดช เด่นวงษ์ ปลัด อบต.พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมโครงการ