เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายสุรเด่น เด่นวงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ นายสมส่วน เรืองมะเริง รองนายกฯ พร้อมด้วยนางอโณทัย หินสูงเนิน เกษตรอำเภอพิมาย น.ส.เกษริน รอดศรี เกษตร ต.กระเบื้องใหญ่ เจ้าหน้าที่ธกส.พิมาย ร.ต.ท.สมบุญ ฟุ้งพิมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ สมาชิกนาแปลงใหญ่ และชาวบ้าน บ้านโนนกระสัง หมู่ที่ 6 ร่วมต้อนรับ พ.อ.อรรถชัย รักษาศิลป์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา และ พ.อ.วิเศษศิลป์ แสนภูวา สัสดีจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อนกลไกสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร (ศพก.เครือข่าย) บ้านโนนกระสัง หมู่ที่ 6 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา