Site icon

เจ้าหน้าที่ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านเตย และโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00 น. นายกสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการพ่นมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตย และโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในการเปิดภาคเรียน เนื่องจากโรคไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (dengue virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค มักพบในประเทศเขตร้อนและระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี อาการของโรคไข้เลือดออกมีตั้งแต่ไม่รุนแรงมากนักไปจนถึงเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

Exit mobile version