นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. นายสุรเดช เด่นวงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ นายบุญเสริม ฟุ้งพิมาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกิจกรรมสันทนาการและออกกำลังกายกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกระเบื้องใหญ่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่