เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย ประธานกรรมการพัฒนา อบต.กระเบื้องใหญ่ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปี 2565