วันที่ 7 มกราคม 2565 นายบุญเสริม ฟุ้งพิมาย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ และเจ้าหน้าที่สำนักปลัด โดยลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้ลด/งดเว้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM 2.5 แก่ผู้นำหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล,อสม.) ณ ศาลาประชาคมบ้านจบก ในกิจกรรมประชุมสัญจรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ร่วมกิจกรรม 50 คน