ในวันที่ 20 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารนำโดยนางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้เดินทางไปมอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ยุ้งข้าว คอกสัตว์ และโรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตรของประขาชน หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,9,10 และ11 ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย