เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงอันตรายของ PM 2.5 ผ่านหอกระจายข่าว โดยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่รณรงค์และให้ความรู้ลด/งดเว้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM 2.5 ณ ศาลาประชาคมบ้านจบก และติดป้ายประชาสัมพันธ์งดการเผาขยะ เผาหญ้า ตอซังข้าว การปล่อยควันดำเพื่อลดฝุ่นละอองตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด”