เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ครั้งที่ 1/2565 มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 32 คน เพื่อแจ้งสถานการณ์ แนวทางการป้องกัน เฝ้าระวัง และรักษาผู้ป่วยโควิด-19