เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2565 นักกายภาพ รพ.พิมาย ออกปฏิบัติงานตรวจรักษา ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสุขภาพ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ตำบลกระเบื้องใหญ่ จำนวน 10 ราย และเยี่ยมบ้านจำนวน 2 ราย