เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุน จัดตั้งกองทุนศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ตำบลกระเบื้องใหญ่ และพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ตำบลกระเบื้องใหญ่ ณ รพ.สต.บ้านเตย โดยมีโรงพยาบาลพิมาย สาธารณสุขอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย ตำรวจภูธรพิมาย กิ่งกาชาด คณะกรรมการศูนย์ฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานผู้สูงอายุ ประธานอสม.ทุกหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมกิจกรรม ยอดผ้าป่าสามัคคี 190,889 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและปรับปรุงสถานที่ 10,825 บาท คงเหลือ 180,064 บาท