องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดสุรินทร์ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธ์ุข้าวให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2564 ซึ่งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรตำบลกระเบื้องใหญ่นำไปเพาะปลูกในปี 2565 จำนวน 806 ราย คิดเป็น 178,140 กิโลกรัม

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้จัดพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธี และมี นายสุนทร พลจันทึก ผู้จัดการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ , นางอโนทัย หินสูงเนิน เกษตรอำเภอพิมาย , นายสงัด โชติกลาง ผอ.รพ.สต.บ้านเตย และ ร.ต.ท.สมบุญ ฟุ้งพิมาย สายตรวจประจำตำบลกระเบื้องใหญ่ เป็นแขกผู้มีเกียรติในพิธี