นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ มอบหมายให้ นายสมส่วน เรืองมะเริง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตำบลกระเบื้องใหญ่ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตยบรรยายให้หัวข้อ

การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

ความรู้และการป้องกัน COVID-19

ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ดำเนินการโดย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่