นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เกษตรกรและประชาชนตำบลกระเบื้องใหญ่ เข้าอบรมและศึกษาดูงาน ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว ต.น้ำซับ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้การดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว ประกอบด้วย

ฐานที่ 1 การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ

ฐานที่ 2 เตรียมดินปุ๋ย

ฐานที่ 3 เรียนรู้เกี่ยวกับหลุมพอเพียงและถังกลืนโลก

ฐานที่ 4 การเพาะกล้า การปลูกผัก

ฐานที่ 5 คนเอาถ่าน

ฐานที่ 6 เรียนรู้ขบวนการจัดการการรวบรวมผักและการตลาดของสหกรณ์

ดำเนินการโดย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่