องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว ติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.กระเบื้องใหญ่

กำหนดการโครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565

ในวันที่ 26 เดือนมีนาคม 2565

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

08.30 – 08.45 น.               ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

08.45 – 09.00 น.               พิธีเปิดโครงการ โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

09.00 – 12.00 น.               การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดย วิทยากร

12.00 – 13.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.0๐ น.               กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน