องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ บูรณาการร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตย กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และศักยภาพผู้ผลิตการเกษตรปลอดภัยทั้งในรูปของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการตำบลกระเบื้องใหญ่ ให้มีความเข้มแข็งให้เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตสามารถขยายฐานการผลิตเพื่อจำหน่ายในท้องถิ่น หรือนอกท้องถิ่นได้ สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดอบรมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และติดตามประเมินผลโครงการจนถึงเดือนกันยายน 2565

สนใจติดต่อด้วยตนเองที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.กระเบื้องใหญ่ หรือ โทร. 044 966 225 , 090 825 5496 (ผอ.นุ้ย) , 089 077 4105 (ญา)