นางสาวทิพวรรณ์ ทันรังกา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ และทีมงานกองสวัสดิการสังคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง สิทธิและการดูแลสุขภาวะอนามัยของผู้สูงอายุ ในโครงการดูแลสุขภาะอนามัยใส่ใจผู้สูงอายุ จัดโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิมาย แก่ผู้สูงอายุตำบลกระเบื้องใหญ่ ตำบลสัมฤทธิ์ และตำบลธารละหลอด ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านเตย ม.1 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา