สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับบริการด้านยาเสพติด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการรับรู้พิษภัยอันตรายจากยาเสพติด กระบวนการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

“สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา”

“ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว”