“มาร่วมกันเป็นเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชน”

“พบเห็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ โปรดแจ้งทันที”

“ข้อมูลของผู้แจ้งและข้อมูลการแจ้งเหตุจะถูกเก็บเป็นความลับ”

“แจ้งเหตุ” เมื่อพบเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเลต และคอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันระบบรับแจ้งเหตุ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

สามารถดาวน์โหลด Application ผ่าน QR Code นี้