ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ เรื่อง กำหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และประกาศให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลฯ