โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์พลังงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ครัวเรือนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นกลุ่มขับเคลื่อนด้านการอนุรักษ์พลังงานในตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้มีความรู้ความเข้าใจในระบบไฟฟ้าภายในบ้าน สามารถปรับปรุงการใช้พลังงานในเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบและอุปกรณ์ของบ้านที่อยู่อาศัย ชุมชน สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเกิดผลประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม
โดยจัดอบรม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านเตย หมู่ที่ 1 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี อาจารย์ จากวิทยาลัยเทคนิคพิมายเป็นวิทยากรบรรยาย และนำคณะนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคพิมายเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และวงจรสายไฟภายในบ้านของผู้เข้าอบรม

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน
โดยจัดอบรม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย หมู่ที่ 1 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอพิมายเป้นผู้บรรยาย และนำผู้เข้าอบรมปลูกพืชผักในแปลงเกษตรสาธิต

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุตำบลกระเบื้องใหญ่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ
โดยจัดอบรมและศึกษาดูงาน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.มะเกลือใหม่ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.คลองไผ่)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลกระเบื้องใหญ่มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก
โดยจัดอบรมการแปรรูปหญ้าแฝกเป็นของชำร่วย ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย ม.1 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในตำบลกระเบื้องใหญ่เกิดการตระหนักรู้ในการพึ่งพาตนเอง และใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างพอเพียงและยั่งยืน เกิดการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน อาทิ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ทำ MOU กับองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ในการมีส่วนร่วม สนับสนุน ให้ความรู้ แนะแนวทางแก่ประชาชนในตำบลกระเบื้องใหญ่ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยจัดอบรมและศึกษาดูงาน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเงาไม้ โดยมี จ.อ.ไพโรจน์ กระจ่างโพธิ์ ประธานมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ (ม.ส.ก.อ.) และคณะเป็นวิทยากรบรรยาย และนำคณะศึกษาดูงานทำกิจกรรมในฐานต่าง ๆ เช่น ฐานเรียนรู้สมุนไพร ฐานเตรียมดินอินทรีย์เพื่อเพาะเมล็ดผัก ฐานโรงเรือนอนุบาลผัก ฐานเตาถ่านอิวาเตะ

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ในชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลกระเบื้องใหญ่ได้ฝึกอาชีพตามความสนใจและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพเสริม ยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมพื้นบ้านให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค รวมถึงสามารถสร้างรายได้และสร้างประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ
โดยจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น ดังนี้
1. การจักสานเครือไม้ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนกระสัง ม.6
2. การทำขนมไทย ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านกระเบื้องใหญ่ ม.4

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมือง เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นสามารถนำแนวทางการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
โดยจัดอบรมชี้แจงความสำคัญของโครงการและแนวทางการทำใบงานที่ 1-9 ให้คณะกรรมการดำเนินงาน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่