ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเงาไม้

องค์การบริหาร่สวนตำบลกระเบื้องใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในตำบลกระเบื้องใหญ่เกิดการตระหนักรู้ในการพึ่งพาตนเอง และใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างพอเพียงและยั่งยืน เกิดการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน อาทิ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ทำ MOU กับองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ในการมีส่วนร่วม สนับสนุน ให้ความรู้ แนะแนวทางแก่ประชาชนในตำบลกระเบื้องใหญ่ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยจัดอบรมและศึกษาดูงาน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเงาไม้ โดยมี จ.อ.ไพโรจน์ กระจ่างโพธิ์ ประธานมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ (ม.ส.ก.อ.) และคณะเป็นวิทยากรบรรยาย และนำคณะศึกษาดูงานทำกิจกรรมในฐานต่าง ๆ เช่น ฐานเรียนรู้สมุนไพร ฐานเตรียมดินอินทรีย์เพื่อเพาะเมล็ดผัก ฐานโรงเรือนอนุบาลผัก ฐานเตาถ่านอิวาเตะ

ฐานเรียนรู้สมุนไพร
ฐานเตรียมดินอินทรีย์เพื่อเพาะเมล็ดผัก
การเพาะเมล็ดผัก
ฐานโรงเรือนอนุบาลผัก
ฐานเตาถ่านอิวาเตะ
บรรยายสรุปบทเรียน