Site icon

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้จัดประชุมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการระดมความคิด และเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาระดับตำบล โดยให้สรุปให้มีการส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี 2564 และกำหนดให้มีการพัฒนาทักษะด้านกีฬา รวมทั้งพัฒนาทักษะผู้ตัดสินกีฬา

Exit mobile version