เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เพื้อดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ประจำปี 2564 รอบที่ 1 ( ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 )
สรุปได้ดังต่อไปนี้  โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จำนวน 81 โครงการ  โครงการที่อนุมัติงบประมาณ จำนวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.13 ของโครงการในแผน  โครงการที่ได้ปฏิบัติเสร็จ จำนวน 7 โครงการคิดเป็นร้อยละ 12.50 %ของโครงการที่อนุมัติ  โครงการที่อยู่ระหว่างปฏิบัติ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.93 %ของโครงการที่อนุมัติ  โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.79 %ของโครงการที่อนุมัติ  โครงการที่ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.78 ของโครงการที่อนุมัติ