กิจกรรมการพ่นหมอกควัน

กิจกรรมการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย