กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ จัดอบรมและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 26-28 เดือนพฤศจิกายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุตำบลกระเบื้องใหญ่ จำนวน 70 คน