องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ขอเชิญผู้สูงอายุในตำบลกระเบื้องใหญ่ที่สนใจเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดมหาสารคาม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่