องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์หนองระเวียง) จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยดำเนินการสำรวจ เก็บข้อมูล เพื่อจัดทำฐาข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในตำบลกระเบื้องใหญ่ทั้ง 11 หมู่บ้าน