สภาเด็กและเยาวชนตำบลกระเบื้องใหญ่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลกระเบื้องใหญ่ จำนวน 50 คน โดย รองนายกวิเชียร ต่างกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด

– การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดย ทีมวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอพิมาย

– การจัดทำแผนชุมชน โดย นายบุญเสริม ฟุ้งพิมาย รองปลัด อบต.กระเบื้องใหญ่

– กิจกรรมนันทนาการ โดย ทีมงานกองสวัสดิการสังคม